Financiën

Geld is een middel en geen doel. Tegelijkertijd is geld in onze samenleving wel een belangrijke randvoorwaarde geworden om inhoudelijke doelen te behalen. De gemeente is voor de inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk van nationale en lokale belastingen. Gemeenschapsgeld dus. Dat is voor de SGP-ChristenUnie een belangrijke reden om zeer zorgvuldig en sober om te gaan met de gemeentelijke financiën. Sober en zorgvuldig omgaan met financiën is ook een belangrijk onderdeel van goed rentmeesterschap. Een verantwoord financieel beleid betekent voor de SGP-ChristenUnie: mogelijke tegenvallers zo goed mogelijk inschatten, meevallers pas inboeken als ze zich echt voordoen en tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden geld lenen. Zodat we de komende jaren volop kunnen investeren en tegelijkertijd de begroting op orde kunnen houden. Daarnaast wil de SGP-ChristenUnie een goed risicobeleid om als gemeente niet voor grote verrassingen te komen staan. Ook willen we dat de gemeente bij investeringen zoekt naar mogelijke medefinanciers, zoals subsidie mogelijkheden die de EU, het Rijk en/of de provincie beschikbaar hebben.De SGP-ChristenUnie vindt dat de gemeente terughoudend moet omgaan met het opleggen van heffingen en belastingen. Daar hebben we ook de afgelopen jaren op aangedrongen. Dat heeft er mede toe geleid dat na twee jaren zonder lastenstijgingen in 2018 de belasting voor huizenbezitters zelfs omlaag ging.  De gemeentebegroting moet solide zijn en er moeten gezonde reserves zijn om tegenvallers op te vangen. Dat moet nogmaals geen doel op zich zijn maar het resultaat van een financieel beleid dat rekening houdt met omstandigheden in het heden en de toekomst, met draagkracht, kansen en risico’s.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

  • Een structureel sluitende gemeentelijke begroting. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten.
  • Een reservepositie die gezond genoeg is om onvoorziene tegenvallers op te vangen.
  • Heffingen voor onder andere afvalinzameling en afvalwater die kostendekkend zijn
  • Belastingen die alleen verhoogd worden als het moet en verlaagd als het kan.
  • Een kwijtscheldingsbeleid voor lokale lasten wat rechtvaardig en sociaal is.

Financien, Speerpunten

  • Solide begroting, structureel sluitend.
  • Voldoende reserves.
  • Kostendekkende heffingen.
  • Belastingen: omlaag als het kan en alleen omhoog als het moet.
  • Kwijtscheldingsbeleid lokale heffingen: sociaal en rechtvaardig.