ANBI ChristenUnie

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht
RSIN: 815762434
KvK-nummer: 24354617

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht

T. den Hartog (secretaris)

3342 XN Hendrik-Ido-Ambacht

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begrotingen vindt u hier:

Begroting 2020, Begroting 2019, Begroting 2018, Begroting 2017, Begroting 2016, Begroting 2015, Begroting 2014 ChristenUnie H-I-Ambacht en Begroting 2013

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter: J. Dorst

Secretaris: T. den Hartog

Penningmeester (a.i): B.P. van Ginkel

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

De laatste jaarverslagen vindt u hier: Jaarverslag 2022, Jaarverslag 2021, Jaarverslag 2020, Jaarverslag 2019, Jaarverslag 2018, Jaarverslag 2017, Jaarverslag 2016, Jaarverslag 2015, Jaarverslag 2014Jaarverslag 2013 ChristenUnie H-I-Ambacht

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De laatste financiële verslagen vindt u hier: Financieel verslag 2022, Financieel verslag 2021, Financieel verslag 2020, Financieel verslag 2019, Financieel verslag 2018, Financieel verslag 2017, Financieel verslag 2016Financieel verslag 2015, Financieel verslag 2014Financieel verslag 2013 ChristenUnie H-I-Ambacht en Verslag 2012

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Giften 2019, Giften 2018, Giften 2017, Giften 2016, Giften 2015, Giften 2014, Giften 2013 ChristenUnie H-I-Ambacht en Giften 2012

Overzicht van bijdragen > €4500

Geen

Financieel verslag op basis van WFPP