Ouderen in Ambacht

Zorg voor je naaste is een belangrijke waarde vanuit de Bijbel. En vooral voor de kwetsbare naaste. De Heere Jezus zegt dat wij onze naasten lief zouden moeten hebben als onszelf. Eigenlijk betekent het dat niets ons te veel zou moeten zijn in het helpen en zorgen voor onze naaste. Dat geldt dus ook voor onze ouderen. Zij vormen een groeiende generatie die onze samenleving mede vorm hebben gegeven. Uit respect en waardering daarvoor rust op ons allemaal de verantwoordelijkheid om hen de gelegenheid te geven om op een (vol)waardige manier hun leven in te vullen.

Van ouderen wordt in de huidige tijd nog veel verwacht. Zelfstandig wonen, zelf hulp organiseren, mantelzorg en vrijwilligerswerk doen. Ouderen zijn tegenwoordig langer vitaal. Veel ouderen kunnen die taken dan ook nog prima aan, en hebben daarbij eigenlijk geen hulp van de gemeente nodig. Dat is prima en past bij de zelfstandigheid die veel ouderen erg waarderen. Er is ook een groeiende groep mensen die wel afhankelijker wordt van de hulp van anderen. Voor hen wil de SGP-ChristenUnie er zijn als het nodig is. Door ondersteuning te bieden bij mantelzorg en vrijwilligerswerk, door vervoer aan te bieden met de Drechthopper of door kleine aanpassingen te doen in de woning of hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Het is logisch om dit naar draagkracht te doen. Zo blijven de WMO voorzieningen voor alle ouderen betaalbaar en toegankelijk. (Een deel van) de zelfstandigheid als onderdeel van (eigen)waardigheid kan daardoor zolang mogelijk behouden blijven. Wat de SGP-ChristenUnie betreft ligt deze taak niet alleen bij de gemeente. Maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en individuen kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Een respectvol vangnet om de ouderen heen. Dat is wat de gemeente moet bieden in de ogen van de SGP-ChristenUnie. Als blijk van waardering!

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende punten:

 • Voldoende woningaanbod voor senioren. Van vitaal tot hulpbehoevend. De SGP-ChristenUnie zet zich dus in voor meer appartementen, seniorenbungalows en levensloopbestendige woningen.
 • Ondersteuning van initiatieven voor woonvormen voor ouderen. Bestaande woonvormen waar gemeenschappelijke faciliteiten gekoppeld worden aan zelfstandige ruimtes zijn daarbij voorbeelden.
 • Voorzieningen zijn betaalbaar en toegankelijk voor alle ouderen.
 • Beschikbaarheid van gekwalificeerde woonzorgcentra.
 • Voorlichtingsmomenten organiseren over de inzet van domotica waarmee ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
 • Een goed netwerk van zorgorganisaties, kerken en vrijwilligers met als doel versterking van het aanbod en de samenwerking.
 • Een doorlopende lijn van ondersteuning en zorg.
 • Het betrekken van ouderen bij het aanbod en totstandkoming van de voorzieningen

Ouderen in Ambacht, Speerpunten

 • Meer appartementen en andere geschikte huisvesting voor ouderen.
 • Meer levensloopbestendige woningen.
 • WMO voorzieningen die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn.
 • Initiatieven voor woonvormen voor ouderen zijn van harte welkom.
 • Een respect-netwerk om ouderen heen van organisaties, kerken, verenigingen en vrijwilligers
 • Doorlopende zorglijn: van rollator tot verpleeghuis.
 • Toegankelijkheid van  openbare voorzieningen en gebouwen: voor ouderen en mensen met een beperking.