Ondernemen

Economie is een belangrijk thema. Ons hele westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op het westerse groeimodel. Economie is voor de SGP-ChristenUnie een middel en niet een doel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien.  En dat is goed, maar vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze economische activiteiten of onze drang naar welvaart. Er mag geen roofbouw plaatsvinden op de omgeving om ons heen. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen  behaald. Het is belangrijk om (als ondernemer) met de mogelijkheden en talenten die je hebt hard te werken om een goede toekomst voor jezelf, je gezin, en je medewerkers  te verzorgen. Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk.  Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die zorgen voor structuur en een sociaal netwerk.  Daar heeft iedereen behoefte aan.  Bij een lokale economie en een sociale  arbeidsmarkt hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen van een collectief rustmoment gegeven, de zondag. Een dag om Hem te dienen en te rusten van al onze arbeid. En dat is niet knellend of beperkend, want een uitgerust mens produceert en functioneert beter.

De SGP-ChristenUnie spant zich concreet in voor de volgende speerpunten:

 • Ondersteuning van (MKB) ondernemers door de gemeente waar dat mogelijk is. Zij zijn de ruggengraat van onze economie.
 • Gemeentelijke regelgeving die bedrijven beschermt in plaats van ondernemers belemmert. Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.
 • Voldoende kwalitatieve groeimogelijkheden voor lokale ondernemers. Dat kan zijn op een nieuw bedrijventerrein, dat kan ook zijn door een bestaand bedrijventerrein door herstructurering geschikt te maken voor de toekomst.
 • Actief meedenken en meewerken aan plannen van ondernemers die leiden tot meer banen. Dat kan alleen als de gemeente goed samenwerkt met de lokale bedrijven.
 • Een ‘rode loper benadering’ voor (nieuwe) bedrijven, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen. Bedrijven moeten zich welkom weten en voelen in Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Een goede communicatie met korte lijnen tussen bedrijven en de gemeente.
 • Een inkoopbeleid waarbij lokale ondernemers als eerste aanzet zijn.
 • Regelmatig overleg en goede afstemming met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen zoals de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad.
 • Een bedrijfscontactfunctionaris die als loket voor alle ondernemersvragen fungeert.
 • Bedrijventerreinen in Hendrik-Ido-Ambacht van hoge kwaliteit en duurzaamheid.
 • Samenwerking tussen gemeente en bedrijven om bedrijventerreinen voortdurend bij de tijd te houden.
 • Een actieplan lokale economie wat ook in de periode 2018-2022 leidraad is voor de samenwerking tussen de gemeente en de bedrijven. Dit actieplan wordt opnieuw opgesteld door de VAO, de winkeliers en de gemeente aan het begin van de periode.
 • Goed bereikbare winkelcentra gespreid over de gemeente leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. We bekijken de verkeersstromen rondom de verschillende winkelcentra en maken zo nodig infrastructurele aanpassingen.
 • De snel veranderende detailhandel vraagt om een toekomstgericht beleid. De detailhandelsvisie voor de gemeente moet in nauw overleg met bewoners en ondernemers (deels) worden aangepast aan de ontwikkelingen.
 • Hoofdwinkelcentrum de Schoof moet versterkt worden door het aantrekkelijker te maken. De eigenaar en de winkeliers hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor uitbreiding in oppervlakte zijn wij niet voor. De gemeente faciliteert dit proces graag in het belang van een goede winkelstructuur voor de inwoners.
 • De zondag vinden we belangrijk als collectief rustmoment in onze economie. De winkels zijn daarom op zondag gesloten in Hendrik-Ido-Ambacht

Ondernemen, Speerpunten

 • Eenduidige en terughoudende en regels.
 • Voldoende groeimogelijkheden voor lokale ondernemers.
 • Actieve samenwerking tussen gemeente en bedrijven.
 • Inkoopbeleid met kansen voor lokale ondernemers.
 • Korte lijnen tussen gemeente en bedrijven.
 • Rode loper benadering voor nieuwe bedrijven.
 • Opstellen actieplan lokale economie 2018-2022.
 • Verbetering winkelcentrum de Schoof.
 • Op zondag blijven de winkels dicht in Hendrik-Ido-Ambacht.