Werk en inkomen

Een sterke lokale economie is belangrijk om een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren.  Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe economie van internetwinkelen, 3D-printen, blockchain en robotisering vraagt om een bezinning op arbeid. Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk te waarderen. Niet alleen betaald werk is waardevol.  De SGP-ChristenUnie vindt zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk via kerken, UVV en andere instellingen even nuttige maatschappelijke bijdragen. Deze moeten daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.  Mensen met een laag inkomen worden ook wel minima genoemd. Voor de SGP-ChristenUnie zegt deze term alleen iets over hun inkomen. Het zijn mensen die heel vaak buiten hun schuld in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Zij krijgen niet veel inkomen maar verdienen de steun van de overheid wat de SGP-ChristenUnie betreft. Het beste wat we voor hen kunnen doen is het zorgen voor voldoende werkgelegenheid of het vergroten van de kansen op een baan. Want werk zorgt voor een inkomen en een sociale structuur. Als deze mensen niet (meer) kunnen werken dan staat de SGP-ChristenUnie voor een ruimhartig minimabeleid, waarbij we met name willen voorkomen dat kinderen in onaanvaardbare armoede moeten opgroeien.

 • Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.
 • Voldoende werkgelegenheid voor  alle opleidingsniveaus.
 • Een ruim aanbod van stageplaatsen als toeleiding naar werk, ook binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Samenwerking met de sociale dienst en UWV bij het vervullen van vacatures. Eén benadering van werkgevers is daarbij belangrijk. Werkgevers moeten bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk worden ontzorgd.
 • Een goed lokaal of regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt.
 • Een netwerk van schuldhulpmaatjes en schuldhulpverlening om mensen uit de schuldenproblematiek te houden of te helpen.
 • maximaal inspannen voor minima

Werk en inkomen, speerpunten

 • Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleen gaanden met jonge kinderen of mensen met een (ernstig) zieke partner.
 • Hogere waardering onbetaald werk.
 • Ontzorgen werkgevers bij in dienst nemen medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt.
 • Verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt.
 • Voldoende stageplaatsen op weg naar werk.
 • Schuldhulpaanbod als vangnet maar niet als hangmat.
 • Ruimhartig minimabeleid.