Inleiding

De SGP en de ChristenUnie werken in Hendrik-Ido-Ambacht al tientallen jaren uitstekend samen in één fractie in de gemeenteraad. Samen leveren zij ook al sinds 1994 een wethouder in het college van B&W. De SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht bedrijft politiek met de Bijbel als vaste basis. Het christelijk geloof is waarde(n)vol en een moreel fundament voor mensen. Van daaruit ziet de SGP-ChristenUnie de overheid als een instelling van God, die zich inzet voor belangen van burgers. Het centrale thema van het christelijk geloof is liefde. Liefde voor God en onze medemens! Liefde voor God uit zich onder andere in liefde voor Zijn naam en Zijn dag.  Daarnaast betekent liefde voor onze medemens dat we iedereen behandelen zoals je graag zelf behandeld zou willen worden. Voor ons houdt dit in respect, geduld, vriendelijkheid, gastvrijheid en eerlijkheid. De SGP-ChristenUnie zet zich hier met Gods hulp (vaak met vallen en opstaan) voor in. Daar mag u ons ook in ons politieke werk op aanspreken. Dit alles betekent geen softe houding of matige aanpak van problemen. Want ook rechtvaardigheid is bij ons een centraal begrip. Dat betekent dat iedereen ook verantwoordelijk is voor de keuzes die hij of zij maakt. Rechtvaardigheid is belangrijk in het handhaven van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid. Het is ook een belangrijk begrip in het verlenen van zorg en bij vraagstukken inzake welzijn en inkomen. Juist om ervoor te zorgen dat deze voorzieningen beschikbaar blijven voor mensen die het hard nodig hebben, moeten mensen die onterecht gebruik maken van deze voorzieningen stevig worden aangepakt. Rechtvaardigheid betekent ook dat wij zelf in ons politieke werk eerlijk met mensen willen omgaan. Wij willen geen valse verwachtingen wekken en geven geen voorkeursbehandelingen, maar willen iedereen open en eerlijk behandelen.

Hendrik-Ido-Ambacht met inmiddels ruim 30.000 inwoners, is een rustige, groene gemeente met een sterke eigen identiteit en een hoge kwaliteit van wonen en leven. Dit willen we graag zo houden. Daarom willen we ook dat Hendrik-Ido-Ambacht een zelfstandige gemeente blijft. Ons dorpse karakter en de hoge kwaliteit van voorzieningen en de buitenruimte kunnen we op die manier het best behouden.

Het thema voor deze verkiezingscampagne is:

VOOR ELKAAR.

In dit programma leest u hoe de SGP-ChristenUnie de komende vier jaar wil werken aan het behouden en versterken van die kwaliteit van wonen en leven. Daarbij gaat het om de volgende kernwoorden:

Kwaliteit van leven

Zorg: De SGP-ChristenUnie wil dat er voldoende goede zorg en ondersteuning is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Zorg voor jeugd, voor ouderen en mensen met een beperking zijn belangrijk voor de zorgvragers en de samenleving als geheel. Wij vinden barmhartigheid voor mensen in nood een belangrijke christelijke waarde.

Meedoen: De gemeente levert een bijdrage aan inkomenszekerheid. Samen met ondernemers wil de SGP-ChristenUnie zorgen voor meer beschikbare banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het quotum dat vanuit de Rijksoverheid is opgelegd, willen we op een goede manier gaan uitvoeren. Voor hen bij wie dat niet lukt, moet er een vangnet gegarandeerd zijn en blijven in de vorm van een uitkering. Daarnaast geven we graag uitvoering aan het VN-verdrag handicap dat in 2016 in werking is getreden. Doel daarvan is om persoonlijke autonomie en volledige participatie te borgen.

Soberheid: Om alle wensen te kunnen realiseren, moet de gemeentekas voldoende gevuld zijn. Dat vraagt financiële degelijkheid en soberheid in de uitgaven.

Kwaliteit van wonen

Ruimte: We moeten zuinig omgaan met de nog beschikbare ruimte. Na de grote bouwopgaven van de afgelopen jaren betekent dat dus dat wij behalve de al lopende plannen, slechts beperkte ruimte zien voor nieuwe bouwplannen. Groen en ruimte voor ontspanning zijn voor ons belangrijker dan nog meer woningen of het verder volbouwen van onze woonomgeving.

Rust: Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige gemeente. In een rustige gemeente passen wat de SGP-ChristenUnie betreft geen overlast of evenementen met geluidsoverlast. De door velen in onze gemeente gewaardeerde zondagsrust is een belangrijk ankerpunt in de week voor rust en bezinning.

Kwaliteit: Kwaliteit van het van de leefomgeving gaat wat de SGP-ChristenUnie betreft hand in hand met beeldkwaliteit en gebruikskwaliteit. Geen extra afvalcontainers voor de deur dus, maar afvalscheiding (financieel) belonen en stimuleren met ons kwalitatief hoog gewaardeerde inzamelsysteem. We onderzoeken de mogelijkheden om afvalscheiding achteraf mogelijk te maken. De SGP-ChristenUnie wil ruimte bieden voor kwaliteit van ondernemen onder andere op het zeer duurzame cradle to cradle bedrijventerrein. De kwaliteit van onze buitenruimte is hoog, dat willen we graag zo houden.

Uiteraard is dit een korte samenvatting van waar de SGP-ChristenUnie voor wil staan. En waar we in afhankelijkheid van God ook aan willen werken. In Psalm 127 staat het zo mooi, dat als de Heere het huis niet bouwt, de bouwlieden tevergeefs arbeiden en dat als de Heere de stad niet bewaart, de wachters dan ook tevergeefs waken.

Als u meer wilt weten over specifieke onderwerpen, leest u dan verder in dit verkiezingsprogramma. Natuurlijk kunnen wij niet alles wat we beloven ook waarmaken. In politiek is het geven en nemen. Maar als u zich aangesproken voelt door onze waarden, wensen, of ambities stemt u dan 21 maart D.V. op lijst 1, op de SGP-ChristenUnie!