Welzijn en zorg

 • Terughoudendheid en strenge procedurele toetsing ten aanzien van verlenen van subsidies aan welzijnsinstellingen.
 • Geen subsidie aan instellingen, die de zondagsrust verstoren of godslasterlijke uitvoeringen geven.
 • Goede contacten tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en maatschappelijke partners als het onderwijs, politie en jeugdzorg.
 • Grotere inzet van wijkbewoners voor hun naasten door middel van vrijwilligerswerk en participatie in projecten in de wijk.
 • Keuzevrijheid van ouders ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk, dat de gemeente subsidieert.

Decentralisatie

 • Het goed regelen van de toegang tot zorg.
 • Samen met zorg- en welzijnsorganisaties sociale wijkteams inzetten om snel en preventief problemen te signaleren en aan te kunnen pakken.
 • Het  uitgangspunt dat burgers optimaal gebruik dienen te maken van het sociale netwerk uit hun omgeving, het gebruik van mantelzorg willen wij stimuleren. Vanzelfsprekend is de gemeente bereidt te helpen en ondersteunen waar nodig.
 • Een divers en representatief aanbod van zorg. Daarbij vinden wij het belangrijk dat burgers zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die in overeenstemming is met hun levensovertuiging.
 • Een eerlijke verdeling van het beschikbare geld. De gemeente krijgt namelijk één budget en mag zelf bepalen op welke wijze het geld het best kan worden uitgegeven.
 • Als de zorgverlening voor de burger beter wordt, en het kostenbesparend werkt zijn wij voor regionale samenwerking met andere gemeenten om de uitvoering van deze decentralisaties mogelijk te maken.
 • Het inzetten van burgers met een uitkering als vrijwilliger. Op deze wijze doen zij iets voor anderen, leveren een tegenprestatie voor hun uitkering en ontvangen een stuk waardering.

Jongeren

 • Vrijheid van ouders bij de keuze voor een organisatie die hen ondersteuning geeft bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Een betere aansluiting voor jongeren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
 • Voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.
 • Het bouwen van een zorgnetwerk voor onze jongeren, met een actieve aanpak van alcohol- en drugsverslaving.

Ouderen

 • Realisatie van levensloopbestendige woningen, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
 • Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, waaronder woonzorgcentra, voor ouderen in de buurt.

Zorg

 • Keuzevrijheid van cliënten: iedere zorgvrager mag kiezen voor een zorgverlener die aansluit bij zijn of haar levensovertuiging.
 • Goede samenwerking tussen de gemeente en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Hierdoor wordt inzicht in vraag en aanbod van (tijdelijke) zorg bevorderd.
 • Het realiseren van een sluitende keten van wonen en (mantel)zorg (aanleun)woningen, zorgcentra (met verzorging en verpleging).
 • De ontwikkeling van een zorgvoorziening/zorgcentrum binnen elke wijk.