Veiligheid

 • Handhaving van gezag en openbare orde.
 • Stevige aanpak van overlastgevende jongeren.
 • Verbetering van de communicatie over de aanpak van overlastgevers richting buurtbewoners.
 • Zichtbare aanwezigheid op straat van (wijkgebonden) politiefunctionarissen en toezichthouders.
 • Beleid ter voorkoming van vandalisme, inbraken en diefstallen.
 • Controle op overtreding van wetgeving, voorkomen van gedoogsituaties.
 • Hoge prioriteit voor het oplossen van geweldsdelicten en woninginbraken.
 • Particuliere beveiliging van bedrijfsterreinen en winkelcentra.
 • De inzet van cameratoezicht op plaatsen waar sprake is van extreme overlast en/of vandalisme.

Brandweerorganisatie

 • Die beschikt over materieel dat a) aan de gestelde eisen voldoet; b) tijdig inzetbaar is.
 • Waarvoor de huidige kazerne als uitrukpunt gehandhaafd blijft.
 • Met een goede rechtspositie voor beroepskrachten en vrijwilligers.
 • Die hoge prioriteit geeft aan de werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers en beroepskrachten.
 • Met voldoende tijd en middelen voor verlening van gebruiksvergunningen aan bedrijven en instellingen.

Verkeersveiligheid

 • Veilige schoolroutes voor onze schoolkinderen.
 • Het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij het brengen en halen van hun kinderen, o.a. door inzet als klaar-overs bij zebrapaden op gevaarlijke punten.
 • Veilige kruisingen en aanleg van fietsveilige rotondes.
 • ‘Geboden toegang' aan ouderen en gehandicapten door middel van overzichtelijke oversteekplaatsen, goede op- en afritten bij trottoirs en geleideroutes voor blinden en slechtzienden.
 • Doeltreffend onderhoud van openbare verlichting en openbaar groen, voor een goed overzicht langs wegen, op kruispunten en in gevaarlijke bochten.