Algemene beschouwingen 2021-2024 2e termijn.

vrijdag 13 november 2020 09:39

Begroting 2021-2024
 
Tweede termijn
 
Voorzitter,
 
Ook de fractie van de SGP-ChristenUnie dankt het college voor de beantwoording van de vragen en opmerkingen.
 
Er zijn enkele punten naar aanleiding van de beantwoording door het college en de bijdragen van collega fracties, waarvoor we onze eerdere bijdrage willen verdiepen.
 
Ik begin met enkele punten uit de bijdragen van fracties – hoewel ik de laatste in de rij ben en er niet meer door de fracties op gereageerd kan worden in hun 2e termijn - en vervolgens willen we aandacht geven aan 3 thema’s. nl. jeugdhulp, bibliotheek en energietransitie.
 
De fractie van de VVD heeft twijfels over de haalbaarheid van de begroting. Wat kan de twijfels wegnemen voor de VDD en welke keuze zou de VVD in de begroting willen maken om de haalbaarheid te vergroten?
 
Gemeente Belangen vroeg aandacht voor emissiereductie van de stadsbussen. Heeft GB ambities voor Ambacht om stad te worden? Wat ons betreft blijft Ambacht een dorp en nog specifieker een zelfstandig dorp dat goed samenwerkt in de regio Drechtsteden.
 
Een sympathieke oproep van de fractie van EVA om het budget van het begrotingsdiner in te zetten voor de voedselbank. Onze fractie zou er echter voor willen pleiten om als raadsleden mee te doen aan de inzamelactie voor de voedselbank, als die weer georganiseerd wordt door de lokale supermarkten.
 

Jeugdhulp

Zorgen over de betaalbaarheid van de jeugdhulp worden breed gedeeld. Belangrijke vraag is of we als raad keuzes durven te maken over de jeugdhulp en grenzen durven te stellen over reikwijdte van de hulp waarvoor de gemeente aan de lat staat.
 
Onderwijs en sportverenigingen een deel van de jeugdhulp te laten bieden – zoals de fractie van EVA voorstelt- moet geen afschuiven van verantwoordelijkheid betekenen. Betrekken van verenigingen, kerken en onderwijs is prima, maar ook moeten we de eigen verantwoordelijkheid van gezinnen niet te gemakkelijk overnemen als gemeente.
 
De portefeuillehouder refereerde aan het feit dat de gelukkigste jeugd in Nederland woont. Het is goed om te beseffen dat onze jeugd relatief gelukkig is. De jeugd zou echter nog gelukkiger zijn als we ze uit de jeugdhulp kunnen houden. Dit pleit ook voor inzet op preventie. Wat onze fractie betreft verdient dit prioriteit, waaronder inzet op het voorkomen van echtscheidingen.
 
Keuzevrijheid – ook in de jeugdhulp - blijft belangrijk voor onze fractie. Dit hoeft ook niet strijdig te zijn met het beperken van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders. Malafide partijen weren d.m.v. goede selectiecriteria aan de voorkant lijkt ons vanzelfsprekend. Jeugdhulp mag geen onbeperkt verdienmodel zijn, het gaat om maatschappelijk geld.
 

Bibliotheek

De portefeuillehouder geeft aan dat er nog groei zit in het aantal leden van de bibliotheek. Dat is goed om te horen, maar de gemeente groeit ook en daar zal het verband ook grotendeels liggen.
Met betrekking tot de niet-kernactiviteiten doelen wij met name op het goed afstemmen met partijen die deze activiteiten ook aanbieden en die ook door de gemeente bekostigd worden, zoals de SDD. Wij roepen dus op tot afstemming en samenwerking en willen voorkomen dat de bibliotheek buiten haar kerntaken een concurrent is van andere partijen.
Verder willen wij de portefeuillehouder vragen om in gesprek met de bibliotheek haar aan te moedigen om creatief om te gaan met de beperkte middelen. Wij zien in het land, bijvoorbeeld in Putten, mooie voorbeelden hoe ingespeeld wordt op het beperken van de kosten, waaronder onbemande uitleenmogelijkheden, waarbij personeelskosten verlaagd zijn en de openingstijden zelfs sterk verruimd zijn.
Kan ook bij de bibliotheek niet meer gebruik gemaakt worden van vrijwilligers en participatieplekken?
 

Energietransitie

In de eerste termijn hebben veel grote en stevige uitspraken gehoord over wat er niet zou moeten gebeuren op het gebied van de energietransitie. Uitspraken die de begroting van 2021 ver overstijgen. Het gaat immers bij de energietransitie over de lange termijn.
 
Terecht wordt aandacht gevraagd over de betaalbaarheid, maar naar mening van onze fractie is niets doen geen optie. Tot op heden hebben we nog weinig concrete oplossingen gehoord. Belangrijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie.
 
Wat ons wel opvalt is dat er niet of nauwelijks aandacht gevraagd wordt voor het verminderen van het energieverbruik. Wat onze fractie betreft zou hier meer de nadruk opgelegd moeten en kunnen worden.
 

Begroting

De begroting voor 2021 laat een positief saldo zien. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. De SGP-ChristenUnie is er voorstander van het degelijke beleid van de afgelopen jaren te continueren. Wij stemmen in met de begroting.
Wij nemen kennis van de meerjarenbegroting en stellen de kredieten beschikbaar zoals opgenomen onder de investeringen.
 

Uitvoeringsprogramma/subsidiebeleid

Met het uitvoeringsprogramma en subsidiebeleid zullen wij instemmen onder voorbehoud. Dat voorbehoud heeft betrekking op die activiteiten die de zondagsrust raken of tegen de normen van de bijbel ingaan.
 

Tenslotte

Wij wensen nogmaals het college, ambtenaren en de raad voor het komende jaar bij de uitvoering van deze begroting veel wijsheid en Gods zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2021-2024 2e termijn.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.