Algemene beschouwingen 2021-2024 1e termijn.

vrijdag 13 november 2020 09:15

Begroting 2021-2024
 
Voorzitter,
 

Inleiding en terugblik

Wij zijn het al bijna vergeten. Het jaar 2020 begon redelijk rustig. U roemde in uw
nieuwjaarstoespraak nog het veiligheidsgevoel in onze gemeente en de behulpzaamheid
onderling. N og geen 2 maanden later verkeerden wij in Nederland en dus ook hier in
Ambacht, in een crisis, de eerste coronagolf raakte ons en wij moesten half maart in een
intelligente lockdown.
Crisis in de gezondheidszorg en crisis in de economie. Velen worden er door geraakt. We
leven mee met degenen die hun naaste hebben verloren, ernstig ziek werden en daar nu
nog de gevolgen van ondervinden. Ook met diegenen die hun baan zijn kwijtgeraakt of
hun onderneming in de problemen zien komen.
De coronacrisis laat ons zien dat wij mensen kwetsbaar en beperkt zijn. De samenleving
is niet zo maakbaar als altijd gedacht werd.
Deze crisis laat ons onze afhankelijkheid zien. “Alleen samen krijgen we corona onder
controle!” is de leus. Natuurlijk, het is terecht om een beroep te doen op ieders
verantwoordelijkheid. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om alles te doen
wat in ons vermogen ligt om te voorkomen dat de ziekenhuizen weer vollopen.
Maar wij hopen dat samen de betekenis ook heeft: samen met God. Wij bidden om
wijsheid en Gods zegen, ook over de maatregelen die worden genomen om de
verspreiding van het virus te voorkomen of te beperken.
Wij zijn blij dat de gemeente waar mogelijk bedrijven en burgers ondersteuning biedt.
Wij zijn blij met de reserve in de begroting, bedoeld voor de gevolgen van de crisis.
Wij zijn blij met ons degelijke financiële beleid van de afgelopen jaren waardoor onze
begroting nog sluitend kan zijn.
 

Jeugdzorg

De kosten van de Jeugdzorg lopen op en dat is al een aantal jaren zo. Jaar op jaar
worden de budgetten overschreden. Vanuit de regio krijgen wij er onvoldoende inzicht in
waardoor dit wordt veroorzaakt. Evenmin komt er een adequate oplossing om het tij te
keren. Aan afspraken die gemaakt worden, houdt men zich niet.
In de laatste zienswijze op de begroting wordt opgeroepen om lef te tonen en harde
maar noodzakelijke maatregelen te nemen. Wij willen dat hier nog een keer
benadrukken. Het moet echt anders.
Recent werd door een onderzoeker gesteld dat de gemeenten zelf ook debet zijn aan de
stijgende kosten: (citaat) U straalt uit dat u nooit nee zegt. Dat is een nobele keus maar
leidt wel tot ongebreidelde zorg. Graag horen wij een reactie van de portefeuillehouder
hierop. Duidelijk moet worden wat wij onder Jeugdzorg verstaan en natuurlijk moet de
zorg beschikbaar blijven voor het kind dat die zorg nodig heeft.
Maar dit houdt niet in dat de gemeente altijd de partij is die in deze zorg moet voorzien.
 

Preventieplan

Het preventieplan is bijna klaar om aangeboden te worden aan de raad. Voorkomen is
beter dan genezen. Wij hebben ons ingezet om echtscheidingspreventie in de nota een
prominente plaats te geven.
Stabiele gezinnen zijn immers de beste basis voor opgroeiende kinderen.
 

Onderwijs

Weer is een hagelnieuw schoolgebouw bijna klaar. Vorig jaar was dit zo en nu weer.
Ook liggen er plannen om alle andere scholen de komende jaren te voorzien van een
nieuw gebouw. Goede schoolgebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs.
Daarom is het van groot belang dat er ingezet wordt op de toekomstbestendigheid van al
onze schoolgebouwen.
 

Bibliotheek

Steeds minder mensen lijken gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek. De
ontlezing gaat door en dat duiden wij niet als positief. Echter er zijn ook alternatieven.
Steeds meer scholen lenen boeken uit aan kinderen en bijvoorbeeld ook kerken hebben
een uitleenservice waar (subsidieloos) veel gebruik van wordt gemaakt.
Daarnaast zien we dat de bibliotheek steeds meer activiteiten gaat aanbieden die niet
behoren tot hun core business, zoals activiteiten rondom mediawijsheid en taalonderwijs.
Hiermee ontstaan mogelijk dubbelingen zonder een goede afstemming.
Onze vraag is eigenlijk eenvoudig: hoeveel geld mag deze dienst kosten, tegenover een
steeds afnemend aantal lezers. Voor welke activiteiten (prestaties) willen we subsidie
verstrekken en voor welke niet? Graag horen wij de reactie van de portefeuillehouder.
 

Wonen

Onlangs hebben wij kennis kunnen nemen van de plannen van Rhiant met betrekking tot
de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat. Wat ons betreft zien die
plannen er goed uit. Een balans tussen verschillende types woningen voor verschillende
doelgroepen. Graag vragen wij ook aandacht van het college om er op toe te zien dat in
Ambacht voldoende levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd.
Er is toch sprake van vergrijzing van onze gemeente? Dan zullen wij daar op in moeten
spelen.
 

Duurzaamheid

Als bewoners van deze aarde hebben we de opdracht gekregen om als rentmeesters om
te gaan met wat we hebben gekregen . Daar past een duurzaam beleid bij: zo min
mogelijk grondstoffen gebruiken en hergebruik van grondstoffen. In ons afvalbeleid
proberen we daar vorm aan te geven. Het vooraf scheiden van afval wil in onze
gemeente nog niet zo erg lukken. In andere gemeenten is men al overgestapt op
nascheiding. Daarbij worden goede resultaten geboekt. Wat zijn de ervaringen van HVC
hiermee?
Bij spaarzaam beleid hoort ook het verstandig omgaan met onze energie en het
duurzaam opwekken van stroom. De Regionale Energiestrategie (RES) past in dat beleid.
Het zal nog heel wat voeten in de aarde hebben om hier op een juiste manier mee om te
gaan, de juiste keuzes te maken en de financiën goed in de gaten te houden.
Voorzitter. We hebben het al over afval gehad. Een deel van het afval blijft helaas buiten
de reguliere inzameling. Dat blijft als zwerfafval achter op straat of in het openbaar
groen. Dat ziet er niet uit!
Kunnen er bijvoorbeeld borden komen op de plekken waar veel zwerfafval voorkomt? Wij
denken dan aan parken, parkeerplaatsen, in- en uitgaande wegen en langs de oevers van
het Waaltje.
 

Regionale samenwerking

We zijn blij dat we als Drechtsteden samen met Gorinchem een mooie regiodeal hebben
binnen gehaald. Deze deal biedt extra kansen voor de regio en ook voor
Hendrik-Ido-Ambacht. Als Ambacht zijn we met de regiodeal in staat om een extra
impuls te geven aan de ontwikkeling van het Waterbusplein en de ontwikkeling van de
Noordoevers tot woonlocatie.
Hoewel het nog wennen is aan de meervoudig lokale aansturing, laat de recente monitor
van de Groeiagenda zien dat we in de domeinen wonen, bereikbaarheid, energiestrategie
en werkgelegenheid goede resultaten bereiken.
Het is duidelijk dat de huidige manier van samenwerking in het Sociaal Domein aan
herijking toe is. De behoefte tot lokaal maatwerk is al langere tijd aanwezig. Wat ons
betreft zou dit in de huidige samenwerkingsvorm van de GRD te realiseren zijn. Maar het
lijkt er echter op dat de huidige GRD niet meer op een breed draagvlak kan rekenen.
Daarnaast leiden de discussies m.b.t. een nieuwe samenwerkingsvorm af van de inhoud
en lijkt de structuur voorop te staan.
Welke vorm er ook gekozen wordt, belangrijk is dat de regionale samenwerking in het
Sociaal Domein in stand blijft en we aan de buitenwereld ook één regionaal gezicht
blijven laten zien. Als colleges en raden zullen we het unaniem met elkaar eens moeten
worden over de inhoud en de vorm van de toekomstige samenwerking. Het proces
Deetman is hiervoor, als het goed is, een leerschool geweest.
 

Participatie

Onlangs heeft de werkgroep Participatie de bouwstenen voor Participatie van de
gemeente opgeleverd.
Onze fractie is van mening dat participatie een structurele plaats moet hebben in
projecten en beleid van de gemeente. Participatie kent veel varianten van informeren tot
meebeslissen. Bij de start van een project of proces dient duidelijk te zijn waarover
mensen mogen meepraten, denken of meebeslissen. Daarbij zal participatie altijd
laagdrempelig dienen te zijn. Wij zijn benieuwd naar de Participatienota!
 

Economie

Het is ook economisch gezien een spannende tijd. Onzeker is hoe de crisis zal ingrijpen in
de Ambachtse economie. Wij roepen het college op om zoveel als mogelijk te blijven
investeren. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid en kan een stimulans zijn voor
plaatselijke ondernemers.
 

Financieel beleid

De begroting is sluitend. De lasten voor de burger stijgen in beperkte mate. De stijging
van de OZB met het percentage van de inflatie krijgt onze steun. Wij vinden dit
verstandig in verband met de grote onzekerheden rond de coronacrisis en de stijgende
kosten in het sociale domein.
Gezien de stijgende kosten van de afvalverwerking zal de komende drie jaar de
afvalstoffenheffing wel gaan stijgen. Ook daar kunnen wij in mee gaan.
 

Uitvoering coalitieprogramma

De Ambachtse identiteit is onveranderd sterk. Dat betekent ruimte, groen,
betrokkenheid, omzien naar elkaar en rust, ook op zondag. Dat maakt ons dorp zo
aantrekkelijk om te wonen. De uitvoering van het coalitieakkoord Gewoon Ambacht,
versterkt deze identiteit. De nog geplande activiteiten dragen hier zeker aan bij: de
inrichting van het Waterbusplein, extra investering in groenonderhoud, het planten van
extra bomen en de renovatie van een aantal speelruimtes.
 

Tenslotte

Laten wij oog hebben voor elkaar, zeker voor kwetsbare inwoners en ouderen.
Eenzaamheid kan makkelijk ontstaan. Ouderen die geen bezoek meer krijgen. Jongeren
die nergens naar toe kunnen en ook hun contacten in moeten perken.
Er is veel onzekerheid maar het is onze overtuiging dat God de Heere regeert en Hem
zeker niets uit de hand loopt.
Welke koers varen wij in deze onzekere tijd? Een vaste koers en een goede richting is
naar de overtuiging van de SGP-ChristenUnie het volgen van het kompas van het Woord
van God en Zijn geboden.
Aan het einde van het Bijbelboek Prediker zegt de wijze Salomo: Van alles wat ik hier
gezegd heb, is de conclusie: Heb diep ontzag voor God en houd je aan zijn wet. Want dat
is het belangrijkste voor elk mens.
 

Dank en wens

De fractie van de SGP-ChristenUnie dankt allen die hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van deze begroting.
Wij wensen het college, ambtenaren en de raad voor het komende jaar bij de uitvoering
van deze begroting veel wijsheid en Gods zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2021-2024 1e termijn.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.