Algemene Beschouwingen SGP–ChristenUnie Drechtraad juli 2020

donderdag 09 juli 2020 19:53

Als gemeente Hendrik-Ido-Ambcht nemen we deel aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Daarbij hebben we als gemeente een afvaardiging in de Drechtraad samen met de SGP en ChristenUnie fracties van de deelnemende gemeenten. Zeg maar de gemeenteraad van de Drechtsteden. Bij deze drechtraad horen de algemene beschouwingen uitgesproken door Peter Boudewijn op 7 juli 2020

Voorzitter, bestuurders, collega raadsleden, belangstellenden,

Het thema voor onze beschouwingen is “Deo Volente (=zo de Heere wil en wij leven)”.

We leven op dit moment in een periode die we bij het vaststellen van de voorgaande begroting totaal niet voorzien hadden. We hadden allerlei plannen gemaakt, maar door het COVID19 virus wordt de hele wereld en samenleving ontwricht en plannen vallen in duigen. We verklaren dit wellicht als iets wat ons overkomt, toeval, noodlot of menselijke fouten. Ook in onze regio zijn veel inwoners dit jaar met allerlei plannen ingegaan en hebben zich niet gerealiseerd dat een virus daar een streep door kan halen. Mensen werden ziek of overleden zelfs.

Als SGP-ChristenUnie doen we ons politieke werk vanuit Bijbelse principes en het besef dat God ons leven leidt en Hij over de gehele wereld regeert. Dat geeft afhankelijkheid, rust en vertrouwen, maar ook een verantwoordelijkheid om het beste te zoeken voor onze naasten. Daarom is het bij plannen die we maken belangrijk om te realiseren dat we dat doen vanuit het principe ‘D.V’.: ‘zo de Heere wil en wij leven’. 

Als DSB en Drechtraad hadden we een aantal plannen en uitdagingen op de radar voor dit jaar, waaronder:

 • het binnenhalen van de regiodeal,
 • het uitvoeren van de groeiagenda vanuit meervoudig lokale aansturing
 • het invullen van een taakstelling in het sociaal domein om de stijgende kosten het hoofd te bieden en
 • de uitwerking van de toekomstige samenwerkingsvorm in de Drechtsteden.    

Regiodeal    
Er is hard gewerkt en gelobbyd om de regiodeal als Drechtsteden samen met Gorinchem binnen te halen. Fijn dat het gelukt is. Complimenten aan allen die hier hun bijdrage aan geleverd hebben. Het bedrag is lager dan we beoogd hadden, maar toch kunnen met deze deal diverse plannen uitgevoerd worden. We zijn er echter nog niet. Door middel van een concrete invulling i.c.m. cofinanciering van gemeenten en provincie moet de deal nog wel verzilverd worden. Kan het DSB aangeven welke projecten op dit moment beoogd zijn onder de regiodeal?

Groeiagenda
In 2019 is besloten om het ruimtelijk economisch domein buiten de GRD te beleggen in bestuurlijke werkgroepen die meervoudig lokaal de thema’s uit de groeiagenda op gaan pakken. Het betreft de onderdelen Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Energietransitie. Op alle onderdelen hebben we in de afgelopen tijd – weliswaar in verschillende mate en verschillend in intensiteit – gezien dat de bestuurlijke werkgroepen aan de slag zijn gegaan. We zijn echter benieuwd naar de september rapportage, waarin zichtbaar moet zijn welke ambities van de groeiagenda daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Graag een concrete terugkoppeling van de resultaten, zodat een duidelijk beeld ontstaat van de voortgang en het effect.

Taakstelling sociaal domein
Vorig jaar stelden we dat in het Sociaal Domein de magere jaren aangebroken zijn. Ondanks het feit dat het economisch goed ging in Nederland, nemen de zorgvragen van mensen die het zelf niet redden toe. En daarom wordt een toenemend beroep gedaan op de overheid. Tegelijkertijd nemen de middelen die de overheid hiervoor ter beschikking stelt af. Deze tegenstrijdige bewegingen vroegen om een interventie, die we tot op heden wat voor ons uitgeschoven hebben.

Nu, een jaar later, moeten we constateren dat de interventie die we voor ogen hadden- d.m.v. de taakstelling van 5M kostenreductie – moeizaam verloopt. Uit de 1e Burap constateren we dat de kostenreductie in het niet-sociale domein waarschijnlijk niet gehaald wordt in 2020 en daarnaast zien we hierin ook dat apparaatskosten toenemen. Wij horen graag van het DSB aan welke alternatieven gewerkt wordt om de beoogde kostenreductie toch te realiseren. Voor de taakstelling in het sociale domein vindt vandaag besluitvorming plaats, maar moeten we eveneens constateren dat in 2020 dit nog slechts gedeeltelijk gerealiseerd kan worden. En dekt het voorstel nog niet de volledige taakstelling. Jammer dat er halverwege het jaar nog geen 100% dekkend plan ligt en het vervolg nog boterzacht is qua zekerheid op het invullen van het resterende deel. Wat ons betreft moet het DSB hierin echt een stevige voorwaartse stap zetten. Die missen we tot nu toe en we vragen het DSB hoe zij daar invulling aan gaat geven op korte termijn.

De corona crisis versterkt de stijgende lijn van kosten in het sociaal domein en de impact ervan zal de komende jaren voelbaar blijven. Reden dat we er niet zijn met de interventie die nu gedaan wordt. Ook zal de visie op het sociaal domein herijkt moeten worden, omdat de realisatie ervan op korte en middellange termijn zeker niet haalbaar is.

Ondertussen lopen de kosten in het sociaal domein verder op, onder meer vanwege toenemend beroep op zorg vanuit de WMO en beroep op inkomensondersteuning ook mede vanwege de impact van COVID19. Vooralsnog lijkt dit vooral terecht te komen op de schouders van de gemeenten en is er onzekerheid over middelen vanuit de rijksoverheid.

In dit opzicht valt het ons op dat in de 1e Burap (met peildatum mei 2020) wel de aanvullende risico’s ten gevolge van COVID19 opgenomen zijn, maar dat in de rapportage geen onderscheid gemaakt wordt tussen de ‘reguliere’ exploitatie en de COVID19 gerelateerde baten en lasten. Wij nemen aan dat dit wel uit elkaar gehouden wordt om in aanmerking te komen voor compensatie vanuit de rijksoverheid. Graag horen wij hiervoor een bevestiging vanuit het DSB.

Uitwerking toekomstige samenwerkingsvorm in de Drechtsteden
Na het besluit om het ruimtelijk economisch domein buiten de GRD te beleggen en meervoudig lokaal op te pakken, is een traject in gang gezet om de GRD daarop aan te passen. Ondertussen is echter ook een discussie ontstaan over de organisatie van het sociaal domein in regionaal Drechtsteden verband. Wat ons betreft gaat het hierbij teveel over de structuur en te weinig over de inhoud.

De behoefte om lokaal meer maatwerk in te kunnen zetten en lokale beleidsvrijheid te hebben, ondersteunen we van harte. Daarom pleiten we ervoor om de discussie vooral over de inhoud te laten gaan en die ook leidend te laten zijn voor eventuele aanpassingen in de structuur en wijze van regionaal samenwerken. Het is belangrijk om de verworvenheden van de samenwerking ook in het sociaal domein vast te houden. Tegelijkertijd is er niets op tegen om een samenwerkingsconstructie periodiek te evalueren en o.b.v. ervaringen en gewijzigde omstandigheden deze te herijken, mits de inhoud leidend is en blijft. Hoe zorgt het DSB met de eigenaren ervoor dat het debat gevoerd wordt vanuit de inhoud?

Vooruitblik   
De begroting 2021 is een begroting gebaseerd op doorzetten van het beleid van 2020. Tegelijkertijd weten we dat 2021 er anders uit zal zien dan we veronderstelden op het moment van opstellen van begroting. Ook in 2021 zal de impact van COVID19 zichtbaar en voelbaar zijn en ook veel onzekerheden met zich meebrengen. Voor de SGP-ChristenUnie fractie zijn er een aantal speerpunten van belang voor de Drechtsteden in het komend jaar:

 • Daadkrachtig doorontwikkelen van regiodeal en groeiagenda.
 • Afronden discussies over de toekomstige structuur van de GRD o.b.v. de gewenste inhoud van de samenwerking en zorgdragen dat dit niet alle energie van de betrokkenen in de samenwerking opslokt.
 • Stevige interventies in het sociaal domein om het hoofd te bieden aan oplopende kosten. Daarbij moeten inwoners vertrouwen kunnen hebben en houden in de overheid. Laten we daarom vooral werken vanuit visie, juist nu er ook (pijnlijke) keuzes gemaakt zullen moeten worden om de zorg betaalbaar te houden met elkaar.

  Om te voorkomen dat er vanwege oplopende kosten in het sociaal domein steeds achteraf corrigerende maatregelen getroffen moeten worden – zoals nu d.m.v. de invulling van een taakstelling -  roepen wij het DSB op om in afstemming met de Drechtraad tot kaders te komen waarbinnen de kostenontwikkeling van het sociaal domein zich mag ontwikkelen de komende jaren. Dit kan gekoppeld worden aan de budgetten die vanuit de rijksoverheid ontvangen worden.    
          
  Deze kaderstellende werkwijze zorgt er voor dat er aan de voorkant gestuurd wordt op de kostenontwikkeling, gemeenten minder met niet voorziene kostenstijgingen geconfronteerd worden en er niet achteraf taakstellend ingegrepen moet worden. Wat ons betreft is dit onderdeel van de herijking van de visie op het sociaal domein.

Ter afronding.

Er gebeurt veel in de regionale samenwerking. De uitdagingen die voor ons liggen zijn groot, mede door de impact van COVID19. Onze inwoners vragen een daadkrachtig en rechtvaardig bestuur vanuit menselijkheid, maar zullen meegenomen moeten worden in keuzes die gemaakt moeten worden vanuit financieel oogpunt. Laten we de aandacht en energie dan ook richten op de inhoud van de samenwerking. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Hoe je de samenwerking in de regio beoordeeld, wat je van de focus, de opgaven of de ontwikkelingen of wat dan ook vindt, door iedereen binnen de Drechtsteden wordt veel werk verzet. Wij zeggen daarvoor alle betrokkenen dank. We wensen iedereen in zijn of haar rol van harte Gods zegen toe in het komende jaar D.V.!

« Terug