Algemene beschouwingen bij Begroting 2020-2023

maandag 04 november 2019 23:29

Voorzitter,

Inleiding
In 2020 hopen wij te herdenken dat Nederland (en ook andere Europese landen) 75 jaar geleden werden bevrijd. 75 Jaar vrijheid wat heeft ons dat gebracht? Vrijheid op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, dat is een groot goed. Maar is die onbegrensd of om anderen te kwetsen? Verder lijkt het of die vrijheid van meningsuiting beperkt is tot wat de meerderheid vindt en kom je onder vuur te liggen als je een minderheidsstandpunt inneemt.

Voorzitter de vrijheid die 75 jaar geleden zo duur bevochten werd is het waard om te koesteren daarom moeten wij in dankbaarheid aan onze bevrijders volgend jaar zorgen voor een waardige herdenking.

Sociaal Domein

In de regio zijn al forse discussies gevoerd vanwege de noodzaak om te bezuinigen en de afgesproken taakstelling hierover. De oplopende kosten vanwege de groeiende zorgvraag in zowel jeugdzorg, WMO, inkomensondersteuning als participatiewet vragen om een gewijzigde aanpak en invulling. Belangrijk om enerzijds aandacht te houden voor onze jeugd en inwoners die het zonder hulp niet redden en hen op een juiste manier te ondersteunen., maar anderzijds de beschikbare middelen ook als een kader zien waarbinnen deze ondersteuning verleend wordt. Wij zullen ons moeten bezinnen over wat goede zorg is? Welke taken horen bij de gemeente? Wordt er niet te snel naar de overheid gekeken als er problemen zijn?

Het wijkgericht werken vraagt om een nauwere samenwerking tussen wijkverpleging en huishoudelijke ondersteuning. Daarbij moet de verschillende financiering (zorgverzekering en Wmo) geen belemmering zijn. De zorgvrager dient hierbij centraal te staan en samen met de wijkverpleegkundige de regie te voeren over de inzet van de benodigde zorg en ondersteuning vanuit verschillende disciplines.

Het preventieplan gaat een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van een beroep op zwaardere zorg. In dit kader wijzen wij u op het Manifest over Echtscheidingspreventie, wat in juni jl. door onze fractie aan de portefeuillehouder is overhandigd. Dit manifest is een handreiking voor het voorkomen van echtscheidingen en vechtscheidingen en daarmee ook het voorkomen van een beroep op zorg. Kerken en verenigingen zullen in het kader van de preventie in het algemeen, een belangrijke rol spelen.

De participatiebanen staan sinds de discussie over de taakstelling in het sociale domein op de tocht. Wat de fractie van de SGP-ChristenUnie betreft zetten wij in op het behoud van de garantiebanen? Daarbij gaan wij uit van een regionale en lokale aanpak en dat in goede afstemming op elkaar. Wij zijn benieuwd naar de voornemens van het college met betrekking tot de participatie banen.

 

Onderwijs

De voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw van de school in de wijk Kruiswiel vorderen. Recent is de eerste paal de grond ingegaan. Hopelijk verloopt de bouw volgens de planning. Goede schoolgebouwen dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het van belang dat er ingezet wordt op de toekomstbestendigheid van al onze schoolgebouwen.

 

Zwembad

Voorzitter, recent is het nieuwe zwembad geopend. Wij zijn blij dat met dank aan het CAI fonds dit is gerealiseerd. Wij rekenen erop dat veel jonge inwoners er gebruik van kunnen maken om hun diploma te halen. Het is nog steeds uniek dat wij ervoor zorgen dat 3 jaar lang basisschoolleerlingen op kosten van de gemeente zwemles krijgen.

 

Wonen

Onlangs hebben wij de lokale woonvisie vastgesteld. Een overzichtelijk en duidelijk document dat leidend zal zijn voor het woonbeleid voor de komende jaren.

Bijna tegelijkertijd werden de plannen bekend die Rhiant heeft met de woningen aan de Margrietstraat, Marijkestraat en Willem de Zwijgerstraat. Een mooi moment om de plannen te toetsten aan de lokale woonvisie. Graag horen wij van de portefeuillehouder of hij hier al over in gesprek is met Rhiant en wat dat heeft opgeleverd?

Ook zijn wij benieuwd hoever de portefeuillehouder is met het overzicht van de witte vlekken in onze gemeente en de voorgestelde invulling ervan?

 

Duurzaamheid
Wij hebben de Bijbelse opdracht om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Begin oktober hebben wij het actieplan Duurzaamheid vastgesteld. Daarin staan de ambities die voort zijn gekomen uit het coalitieakkoord. Verwarrend is dat zich in dit kader steeds weer nieuwe zaken aandienen die weer om nieuw beleid vragen. Actueel is nu de stikstofproblematiek. Ook de discussie over het stoken van biomassa in de energiecentrales maakt het er niet duidelijker op. Voorlichting naar de burgers is in dit kader van groot belang.

Voor ons grondstoffenbeleid en het duurzaamheidsbeleid is het van belang dat wij niet te afhankelijk worden van HVC. Risico is dat wij dan onze handen niet meer vrij hebben bij het aflopen van ons contract in 2023.

Het grondstoffenbeleid vraagt een grote inzet op het gebied van communicatie. Het bewust maken van onze burgers van het belang van scheiding van afval aan de bron is een grote opgave.
Gezien het voorstel van het college om voor het ophalen van grof vuil kosten te gaan berekenen, verwachten wij (nog) meer drukte bij de milieustraat. Hoe denkt de portefeuillehouder dit op te vangen. Nu al zijn er op bepaalde tijden lange wachttijden. Worden de openingstijden verruimd? Volgens onze fractie kan ook de logistiek op het terrein zelf worden verbeterd. Graag horen wij welke plannen de portefeuillehouder in dit kader heeft.

Regionale samenwerking
Na diverse rapporten en discussies is er een modus gevonden voor het daadkrachtiger besturingsmodel voor de realisatie van de groeiagenda in het ruimtelijk economisch domein binnen de Drechtsteden.

De domeinen wonen, werken, bereikbaarheid en energiestrategie worden nu meervoudig lokaal ingevuld. Wij zien in een aantal domeinen nog weinig activiteit en roepen daarom het college op in deze domeinen actief een rol te nemen en ons als raad over de voortgang te rapporteren.

De discussie over de bezuinigingen in het Sociale domein laten zien dat de samenwerking bij financiële opgaven onder druk staat. Gaat dan toch het lokale belang boven het regionale?

 

Uitvoering coalitieprogramma

De Ambachtse identiteit is onveranderd sterk. Ruimte, groen, betrokkenheid, omzien naar elkaar en rust (op zondag) is wat ons dorp zo aantrekkelijk maakt midden in de Randstad. DE voortgang van de uitvoering van het coalitieakkoord versterkt deze identiteit en wij zijn blij dat wij hier ons steentje aan kunnen bijdragen.

De begroting is sluitend en (afgezien van de inflatiecorrectie) zal de inwonersbijdrage niet worden verhoogd. Ook dit is conform het coalitieakkoord.

In dat kader missen wij nog wel een aandachtspunt uit het coalitieakkoord:

Daarin staat over de tarieven: In principe zijn onze heffingen en tarieven kostendekkend. De kosten voor begraven vormen daarop een uitzondering omdat wij van mening zijn dat de keuze tussen begraven en cremeren niet financieel gedreven moeten worden. Wij willen er dan ook op aandringen dit tarief uit te zonderen met de in de kadernota genoemde indexatie van 2,6 %. Dit maakt de kosten van zoiets ingrijpends als begraven beter betaalbaar. Kunt u aangeven wat een dergelijke aanpassing van deze tarieven kost?

De stijging van de OZB met het percentage van de inflatie steunen wij en vinden wij verstandig in verband met de grote onzekerheden rond de stijgende kosten voor onze belangrijke sociale taken jeugdhulp en WMO. Tegelijkertijd is het een forse stijging voor huizenbezitters. Kan het college ons toezeggen ter compensatie volgend jaar de mogelijkheden te bekijken om met een tariefstijging te komen die lager is dan de dan geldende inflatie, die hopelijk dan sowieso lager is.

 

Overlast

Veel inwoners ervaren de overlast van asociaal gedrag. Denk aan hondenbezitters die uitwerpselen van hun hond niet opruimen, het dumpen van afval of vuurwerkoverlast. De handhavingscapaciteit zal worden uitgebreid, en wat ons betreft is handhaven dan ook bekeuren. Daarnaast stellen we voor het verplicht opruimen van hondenpoep een publiekscampagne voor.

 

Tenslotte

Wij zijn onze bijdrage begonnen met 75 jaar bevrijding. Vrijheid moet je vieren – daarom is het nuttig en nodig om jaarlijks op 5 mei stil te staan bij bevrijding, of je nu denkt aan de verdrijving van de bezetters in 1945 of dat je bevrijding in veel ruimere zin opvat, als verlossing van allerlei beknottende machten en structuren.

Wat is vrijheid vanuit Bijbels perspectief? Het betekent niet dat je nu alles kan of mag. De Bijbel waarschuwt juist dat je vrijheid zorgvuldig moet gebruiken.

‘Alles is toegestaan, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan maar alles is niet opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander’.

En ergens anders staat: U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dient elkaar in de liefde, want de hele wet is vervuld in één zin: ‘God liefhebben boven alles en heb uw naaste lief als uzelf’.

Bonhoeffer, een belangrijke theoloog en verzetsheld zei over vrijheid: ‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’.

De ware vrijheid bestaat niet uit zelfbeschikking, maar ruimte geven aan het goede.  God liefhebben en omzien naar de ander.

 

Dank en wens

De fractie van de SGP-ChristenUnie dankt allen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze begroting. Wij wensen het college, ambtenaren en de raad voor het komende jaar bij de uitvoering van deze begroting veel wijsheid en Gods zegen toe.

« Terug